ประพัตร์  อ่ำนาเพียง
  PRAPAT  AMNAPENG
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 prapat.am@esdc.go.th
 prapat.am@gmail.com
 โทร 093-563-9587วาสนา คำเพ็ง