ทำเนียบบุคลากร

 
  นายประพัตร์  อ่ำนาเพียง
  PRAPAT  AMNAPENG
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  prapat.am@esdc.go.th 
  prapat.am@gmail.com
  โทร  093-563-9589
 
  นางปนิตา  อรรคสูรย์
  PANITA  AUKASOON
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  panita9581@esdc.go.th
  
panita9581@gmail.com
  
โทร  093-326-4661,
  099-542-9232

   
   นางสุวิดา  เนาว์แสง
   SUWIDA  NAOSAENG
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   suwida.naosaeng@esdc.go.th
   suwida.naosaeng@gmail.com
   โทร  095-670-8371

                                        นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์  
  
 
DANSAWAN  SRIBURIN
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
maedan-po@esdc.go.th
maedan-po@gmail.com
โทร  094-512-8664
   
   นางเพชรี  ชัยมูล
   PHETCHAREE  CHAIMOON
   phet3.pp@esdc.go.th,
   phet3.pp@gmail.com
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร 081-965-7257
 
นางพิมพ์พรรณ  อรัญมิตร
PIMPUN  ARANMITH
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
arunmid1@esdc.go.th
โทร  080-759-7900,
090-852-9899
 
 
  นางสุปราณี  พาดี
  SUPRANEE  PADEE
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  s_pardee@esdc.go.th
  s_pardee@hotmail.com
  โทร  094-762-9944

 
 
   นางสาวนิพพิชน์  เสนารถ
   NIBPHICH  SENARTH
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   kunnibphich@esdc.go.th
   kunnibphich@gmail.com
   โทร  092-457-8789,
   088-454-1564

 

 นางศิริพร  อุ่นแก้ว

 SIRIPORN  OUNKAEW
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 armart14@esdc.go.th
 armart14@gmail.com
 โทร  084-945-6663
 
 นางอรทัย  ยศปัญญา
 ORATHAI  YOSPANYA
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 noknok52@esdc.go.th
 
noknok52@gmail.com
 โทร  083-334-7351


 
  นายนันทวัฒน์  อภิสิทธิ์ยศกุล
  NANTAWAT  APISITYOSAKUL
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
  nantawat@esdc.go.th
  kunnantawat@esdc.go.th
  kunnantawat@gmail.com
  โทร 091-996-5659,
  089-196-9446,
  092-879-8962

 
นายกิตติศักดิ์  ดีสุทธิ
  KITTISAK  DEESUTTI
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  o.ton@esdc.go.th
  o.ton@hotmail.com
  โทร  086-860-2259