แจ้งโรงเรียนกำหนดการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔

โพสต์1 ก.ค. 2559 05:32โดยlei3 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 05:34 ]
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพใน   ของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีแนวปฏิบัติแจ้งโรงเรียนดังนี้
  ๑. ตารางรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และวันเวลา ในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
  ๒. โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
  ๓. โรงเรียนรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน กลับมายังเขต  พื้นที่การศึกษาหลังจากได้รับการติดตามตรวจ              สอบฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวภายใน ๗ วัน

ĉ
lei3 admin,
1 ก.ค. 2559 05:32
ĉ
lei3 admin,
1 ก.ค. 2559 05:32
Comments