หนังสือราชการ

แก้ไขคำสั่ง

โพสต์1 ก.ค. 2559 06:03โดยlei3 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 06:19 ]

  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

การนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการคูปองพัฒนาครู

โพสต์1 ก.ค. 2559 05:58โดยlei3 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 05:59 ]

  การนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการคูปองพัฒนาครู

การสัมมนาและประชุม

โพสต์1 ก.ค. 2559 05:45โดยlei3 admin

   การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๔๐ พุทธศักราช ๒๕๕๙

แจ้งโรงเรียนกำหนดการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔

โพสต์1 ก.ค. 2559 05:32โดยlei3 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 05:34 ]

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพใน   ของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมีแนวปฏิบัติแจ้งโรงเรียนดังนี้
  ๑. ตารางรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และวันเวลา ในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
  ๒. โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
  ๓. โรงเรียนรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน กลับมายังเขต  พื้นที่การศึกษาหลังจากได้รับการติดตามตรวจ              สอบฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวภายใน ๗ วัน

ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

โพสต์1 ก.ค. 2559 05:14โดยlei3 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 05:21 ]

 
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรม Spelling Bee  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรม Spelling Bee  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรม Spelling Bee  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การจัดสรรงบประมาณ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:44โดยนายคัมฎีศ์ ศรีธนัชโกสิณ

  ด้วยโรงเรียนประชารัฐ ได้จัดสรรงบประมาณ ในการอบรมที่เข้าร่วมโครงการ  จึงได้จัดสรรงบประมาณค่าเดินทาง ให้โรงเรียนได้เบิกงบประมาณในการนี้ต้งแต่บัดนี้

1-6 of 6